Belangrijk onderdeel van deze ‘klimaatbelofte’ zijn twee belangrijke maatregelen die moeten bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot. Vanaf 2020 gaan deze financiële instellingen rapporteren over de klimaatimpact van hun leningen en beleggingen. Daarnaast moeten zij uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben om hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen.

ondertekening klimaatbelofte door financiële instellingen in reactie op het Klimaatakkoord
In het bijzijn van Wopke Hoekstra, minister van Financiën, ondertekenden zo’n vijftig financiële instellingen de ‘klimaatbelofte’.

Chief Operating Officer Jellie Banga heeft namens Triodos Bank en Triodos Investment Management het commitment ondertekend: “We zien de gemaakte afspraken als grote winst, omdat nu ook de financiële sector echt werk zal maken van de transitie naar een duurzame economie. Dit doet recht aan onze maatschappelijke positie en aan de urgentie van het klimaatprobleem. Triodos Bank heeft zich hier daarom sterk voor gemaakt. Desondanks biedt het commitment nog wel ruimte voor een slechts beperkte afbouw van fossiele assets. We zullen ons ervoor blijven inzetten dat de sector als geheel alle fossiele assets afstoot.”

Deze maatregel is een reactie op het onlangs gepresenteerde Klimaatakkoord. Hoe kijkt Triodos Bank tegen dit akkoord aan en wat doen wij om daar aan bij te dragen? En tot slot: wat betekent het voor jou? We gaan hieronder kort in op deze vragen.

1. Wat vindt Triodos Bank van het Klimaatakkoord?

Met het definitieve Klimaatakkoord kan Nederland eindelijk een begin maken met de noodzakelijke maatregelen om de uitstoot van CO2 te verlagen. “Met het akkoord in de hand is het de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om nu daadwerkelijk klimaatverandering aan te pakken.” Dat zegt onze bestuursvoorzitter Peter Blom in reactie op het akkoord.

Met het akkoord in de hand is het de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen om nu daadwerkelijk klimaatverandering aan te pakken
Peter Blom, bestuursvoorzitter Triodos Bank

“De tijd dringt. De mondiale uitstoot van CO2 neemt nog steeds toe. Het wereldwijde doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celcius wordt steeds lastiger om te halen. De tijd van praten is voorbij; nu is urgente actie nodig om verdere klimaatschade te beperken. De voorgestelde maatregelen zijn een stap in de goede richting. Daarom steunt Triodos Bank het Klimaatakkoord.”

Triodos Bank

Betrokken bij het Klimaatakkoord

Triodos Bank is nauw betrokken bij de totstandkoming van het Klimaatakkoord: Jeroen Pels (Hoofd Hypotheken en Private Banking) aan de sectortafel Gebouwde Omgeving in de rol van voorzitter van de werkgroep financieren particuliere woningen; Itske Lulof (directeur Klimaat & Energie) in de taakgroep die kijkt naar de financierbaarheid van de plannen; en Kees Vendrik (hoofdeconoom) als voorzitter van de sectortafel Elektriciteit.

Het verminderen van de CO2-uitstoot naar 49 procent in 2030 is het doel van het Klimaatakkoord. Blom: “We hadden graag in het definitieve akkoord teruggezien dat we een reductie van 55 procent in 2030 nastreven. De opwarming van de aarde mag zeker niet boven de 1,5 graad uitkomen.”

2. Hoe meet Triodos Bank de CO2-uitstoot van leningen en investeringen?

Banken kunnen een belangrijke rol spelen in het behalen van onze klimaatdoelen. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet. Om die rol goed te kunnen spelen, moet je weten hoeveel CO2 een bedrijf uitstoot. Die meting heeft Triodos Bank in 2018 voor het eerst uitgevoerd. Dit deden we via de methode van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF).

PCAF werd in 2015 door een groep Nederlandse financiële instellingen in het leven geroepen tijdens de Klimaatconferentie in Parijs. Het is voor het eerst dat er zo’n meetmethode ontwikkeld werd speciaal voor banken. Waar leidde dat toe? En ondernemers die we financieren leggen we toch al langs een duurzame meetlat?

> James Niven van Triodos Bank legt het uit aan de hand van 7 vragen

3. Wat zijn belangrijke speerpunten uit het Klimaatakoord voor Triodos Bank?

Naast de klimaatbelofte van de financiële sector, zijn er ook specifieke onderdelen uit het akkoord waar Triodos Bank zich komende jaren nadrukkelijk sterk voor maakt. Dat zijn:

Jeroen Pels, Hoofd Hypotheken bij Triodos Bank
Jeroen Pels, Hoofd Hypotheken bij Triodos Bank, zat aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving.

Gebouwgebonden financiering

Jeroen Pels, Hoofd Hypotheken van Triodos Bank en deelnemer aan de Klimaattafel Gebouwde omgeving, droeg bij aan de komst van de gebouwgebonden financiering. Dit is een lening voor energiebesparende maatregelen die is gekoppeld aan de woning in plaats van aan een persoon. Hieruit kunnen particulieren investeringen doen om verduurzamingen te realiseren zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, warmtepompen en zonnepanelen. Verkoop je de woning zonder de lening helemaal te hebben afgelost, dan blijft de lening vastzitten aan de woning. De nieuwe koper neemt de verplichting om af te lossen over.

Daarnaast geldt dat er afspraken zijn gemaakt over het financierbaar maken van de maatregelen voor de 1,2 miljoen mensen die afhankelijk zijn van hun vereniging van eigenaren.

> Lees ook ‘8 vragen over de gebouwgebonden financiering’ op Business Insider
> Luister onze podcast ‘De betaalbare verbouwing’ met Diederik Samsom & Jeroen Pels

Landbouw & Voeding

Ook onze landbouw moet klimaatvriendelijker. In het Klimaatakkoord staat dat er 970 miljoen euro wordt uitgetrokken om dit stapsgewijs te bereiken.

Boer Willem&Drees Triodos Bank
Triodos Bank pleit voor een ingrijpende transitie in de landbouwsector.

De plannen hebben veel met kringlooplandbouw te maken. Dat betekent dat we geen mestoverschotten meer willen, maar boeren die hun eigen mest gebruiken of daarvoor samenwerken met een andere boer uit de buurt. Bij kringlooplandbouw hoort ook dat er steeds meer boeren eigen energie gaan opwekken, en ook daar zelfvoorzienend in zijn.

Dat past bij de visie van Triodos Bank. Zo financieren we uitsluitend biologische of biologisch-dynamische boeren Frank van Dommelen, relatiemanager Landbouw & Voeding bij Triodos Bank, zegt hierover: “Biologisch(-dynamische) boeren houden niet alleen rekening met bodemkwaliteit en dierenwelzijn, nee, hun hele bedrijfsvoering draait om duurzaamheid en dat levert uiteindelijk het beste op voor mens, dier en milieu.”

> Lees waarom een ingrijpende transitie in de landbouwsector hard nodig

4. Wat betekent het Klimaatakoord voor mij?

Tot slot blijft er natuurlijk een heel belangrijke vraag over die iedereen aangaat: wat gaat het Klimaatakkoord voor mij betekenen? We hebben een aantal interessante artikelen hierover bij elkaar gezocht om ook hierop antwoord te kunnen geven: