Mijn moeder zei altijd: ‘Iedereen heeft een vel over de neus en twee oren’. Daarmee bedoelde ze: behandel iedereen met respect en op gelijke basis. Dat zou natuurlijk voor zich moeten spreken. Maar helaas is het voor veel mensen nog steeds ontzettend lastig om gehoord en erkend te worden als het gaat om hun genderidentiteit, seksuele geaardheid, neurodiversiteit, etniciteit en/of cultureel erfgoed. Ik ben daar getuige van geweest bij familieleden, vrienden en collega’s. En ik heb gezien hoe pijnlijk het kan zijn voor mensen als ze niet begrepen of geaccepteerd worden om wie ze zijn.

In onze samenleving komt marginalisering van (en ongelijke kansen voor) bepaalde groepen nog steeds veel voor. Dat is onaanvaardbaar. Iedereen zou zich gerespecteerd en gewaardeerd moeten voelen. En wie onze steun nodig heeft op dat gebied, zou dat ook moeten krijgen.

Inclusiviteit op de werkvloer

Maar ik ben me er ook van bewust dat dat soms behoorlijk uitdagend kan zijn. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Verschillen tussen generaties, gemengde culturele achtergronden… Als je niet oppast, kan het leiden tot misverstanden, onbewuste vooroordelen en zelfs discriminatie. Het ontwikkelen van nieuw beleid op dit gebied vergt daarnaast veel tijd. En het veranderen van de status quo wordt niet altijd door iedereen gewaardeerd. Ondanks die uitdagingen is het ontzettend belangrijk dat bedrijven diversiteit en inclusiviteit hoog op de agenda zetten. Sterker nog: het is noodzakelijk. Oók voor hun eigen succes. Diversiteit levert namelijk ook voordelen op voor bedrijven.

Voordat ik die benoem, vind ik het belangrijk om te benadrukken dat die voordelen volledig ondergeschikt zijn aan mijn principiële punt. Namelijk dat iedereen gelijke kansen en rechten hoort te hebben. Dáár gaat het om. Bedrijven kunnen (en moeten) daaraan bijdragen. Bijvoorbeeld door inclusiviteit mee te nemen als één van de aandachtspunten bij werving en selectie. En door periodiek de balans op te maken: hoe ziet ons team er eigenlijk uit? Als er dan toch incidenten zijn, is het heel belangrijk om daarover te praten. Daar moet alle ruimte voor zijn. Leg het op tafel en maak het bespreekbaar.

Een bedrijf dat dit goed op orde heeft, plukt daar zelf ook de vruchten van. Ten eerste zorgt diversiteit voor betere besluitvorming en meer innovatie op de werkvloer. Meerdere en gevarieerde perspectieven leiden immers tot nieuwe inzichten, oplossingsrichtingen en manieren van werken. Ten tweede trekt een inclusieve werkomgeving meer nieuw talent aan. Mensen werken nu eenmaal graag voor een werkgever die hen eerlijk en respectvol behandeld. Daarnaast ben je als bedrijf beter in staat om klanten met diverse achtergronden te bedienen wanneer je zelf ook over een divers medewerkersbestand beschikt.

Maar veel belangrijker nog: gelijkheid en inclusiviteit zorgen voor een rechtvaardige en harmonieuze samenleving. En daar gedijen bedrijven nu eenmaal het beste in.

Regelgeving en gelijkheid

Het is dus in ieders voordeel dat bedrijven met inclusiviteit aan de slag gaan. Gelukkig worden er op het gebied van regelgeving inmiddels ook stappen in die richting gezet. De Europese richtlijn ‘Women on Company Boards’  is daar een goed voorbeeld van. Die stelt dat in 2026 ten minste 40 procent van de commissarissen in beursgenoteerde bedrijven vrouw moet zijn. Wordt dit niet nageleefd? Dan volgen er sancties.

Een goede ontwikkeling, maar ik denk wel dat het lastig kan zijn voor kleine bedrijven om dit straks in de praktijk te brengen. Zij beschikken immers niet over dezelfde middelen als grote(re) bedrijven om er vorm aan te geven. Eigenlijk is dat ook een voorbeeld van ongelijkheid. We moeten dan ook op zoek naar manieren om kleinere bedrijven op gelijke voet te behandelen. Dat kan door rekening te houden met de unieke omstandigheden van kleinere bedrijven en de eisen die aan hen gesteld worden daarop aan te passen.

Investeren in gelijkheid en inclusiviteit

Ook investeerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving. Bijvoorbeeld door actief rekening te houden met het onderwerp bij al hun investeringsbeslissingen. Triodos Investment Management is daar al jaren actief mee bezig. Geld heeft veranderkracht en Triodos Bank probeert er dan ook elke dag positieve impact mee te maken. Daarbij streven we ook naar een eerlijker en inclusiever financieel landschap.

Meerdere van onze fondsen, zoals het Triodos Fair Share Fund, richten zich bijvoorbeeld op financiële inclusie van kwetsbare mensen in opkomende economieën. Daarnaast zijn we onlangs lid geworden van 2XGlobal, een initiatief dat bedrijven helpt om investeringen ook door een ‘genderlens’ te bekijken. Verder zetten we onze positie als investeerder in om gelijkheid en inclusiviteit onder de aandacht te brengen bij onze partners en hun perspectief op het onderwerp te verbreden. En bij beursgenoteerde bedrijven benutten we onze rol als aandeelhouder om diversiteit op directieniveau te stimuleren.

Op deze en andere manieren hebben investeerders de kans om gelijkheid en diversiteit te promoten en onder de aandacht te brengen. Ik moedig alle investeerders, zowel individueel als professioneel, dan ook aan om het onderwerp mee te nemen in al hun investeringsoverwegingen en -beslissingen. Op die manier kunnen wij ook ons steentje bijdragen aan een rechtvaardigere en inclusievere wereld.